CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O WYPADKACH W PRACY I ODSZKODOWANIACH

 

Zastanawiasz się kiedy możesz mówić o wypadku jaki miał miejsce w pracy?

Zawsze za wypadek przy pracy będzie uznane np. przygniecenie przez drzewo pilarza podczas wycinki drzewa w lesie w którym właśnie wykonujemy czynności związane z miejsce wykonywania naszego zawodu. Dlaczego tak jest? Ponieważ ma 4 fundamentalne aspekty: jest to zdarzenie nagłe, wywołane czynnikiem zewnętrznym, powoduje przynajmniej uraz oraz wystąpiło to zdarzenie w związku z pracą jaką wykonujemy. Należy pamiętać jednak, że o odszkodowanie za wypadek przy wykonywaniu naszej pracy mamy możliwość mówić, jeśli tylko jesteś zatrudniony na umowę o pracę tylko i wyłącznie. Nieszczęśliwe wypadki możemy podzielić na przypadki śmiertelne, ciężkie np. w przypadku utrata wzroku bądź też niezdolność do dalszych czynności związanych z wykonywaną przez nas pracą, lekkie np. wtedy kiedy w czasie 28 dni odzyskujemy zdrowie a także przypadki zbiorowe np. gdy podczas doświadczonemu wypadkowi w efekcie tego samego zdarzenia, poszkodowane zostały przynajmniej dwie osoby – są to fundamentalne aspekty jakie mogą świadczyć o doznanym wypadku w pracy i zawsze możemy ubiegać się o odszkodowanie związane z nimi.

wypadek w pracy EuCO

W jakich przypadkach należy mi się odszkodowanie za wypadek w pracy i jakie mogą być świadczenie związane z nim?

Jeżeli Twój nieszczęśliwy wypadek spełnia powyższe warunki, masz możliwość aby przysługiwały Tobie liczne świadczenia rekompensujące to zdarzenie, jakimi są między innymi:

 • zasiłek chorobowy o wartości Twojego wynagrodzenia brutto,
 • świadczenie rehabilitacyjne o wartości Twojego wynagrodzenia brutto,
 • zasiłek wyrównawczy przysługujący wtedy kiedy posiadamy status pracownika w chwili kiedy w wyniku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu Twoja pensja zostaje obniżona,
 • jednorazowe odszkodowanie wtedy kiedy zaistniało stały lub długotrwały uszczerbek na Twoim zdrowiu i kondycji fizycznej,
 • jednorazowe odszkodowanie dla rodziny należne członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł w efekcie nieszczęśliwym wypadku przy pracy,
 • renta z tytułu niezdolności do wykonywania pracy należy się osobie, która nie może wykonywać czynności związanych z obecną pracą po wypadku,
 • renta szkoleniowa należy się osobie, którą zdaniem komisji lekarskiej nie może kontynuować wykonywania dotychczasowego zawodu i jest zmuszona na zmianę pracy z powodu na pogorszony stan zdrowia,
 • renta rodzinna należy się rodzinie ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku w pracy,
 • dodatek do renty rodzinnej mogą ubiegać się osoby, które straciły oboje rodziców w nieszczęśliwym wypadku związanym z wykonywaną pracą.

Możesz również ubiegać się o takie świadczenia jak:

 • dodatek pielęgnacyjny przysługujący uprawnionej do renty osobie z ubezpieczenia wypadkowego,
 • pokrycie kosztów związanych z leczeniem z zakresu stomatologii, szczepień ochronnych a także często kosztownych sprzętów ortopedycznych,
 • odszkodowanie od pracodawcy za utratę lub uszkodzenie Twojego mienia, które uległo zniszczeniu podczas wypadku w pracy.

 

Możemy za wypadek w pracy ubiegać się o następujące świadczenia po wypadku, które miało miejsce w pracy:

Co się wydarzyło?

 • nieszczęśliwy upadek z wysokości,
 • złamania i stłuczenia całego ciała,
 • wystąpienie urazu kręgosłupa,
 • niedowład kończyn dolnych i górnych,
 • kolidujące z wykonywaną pracą upośledzenie.

O co mogę się ubiegać?

 • zwrot opłat za leczenie,
 • zwrot opłat za dojazdy,
 • zwrot opłat za opiekę,
 • comiesięczna renta,
 • renta wyrównawcza,
 • odszkodowanie za wypadek.

Należy mieć świadomość i pamiętać, że mamy możliwość nie uzyskania odszkodowania za wypadek przy pracy w przypadkach kiedy powodem wypadku zostało udowodnione, umyślne bądź będące skutkiem rażącego niedbalstwa pracownika, naruszenie ogólnie przyjętych w miejscu pracy przepisów powiązanych z ochroną życia i zdrowia człowieka. Definiując to pojęcie znaczy to że nie dostaniemy odszkodowania, jeżeli rzekomy nieszczęśliwy wypadek był spowodowany Twoją umyślnie przez Twoją winę, uczyniłeś coś ewidentnie niezgodnego z zasadami BHP oraz zdrowym rozsądkiem jakim powinien kierować się każdy dorosły pracujący obywatel np. szlifowałeś coś bez obowiązkowych okularów ochronnych i w podobnych przypadkach. Przynależne prawo do świadczeń mamy możliwość stracić także w sytuacji, kiedy np. doznasz wypadowi będąc pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. Jeżeli nie posiadasz umowy o pracę, a doświadczyłeś wypadkowi Twoja sytuacja jest o wiele bardzie trudniejsza niż w przypadku posiadania takowej umowy co nie oznacza, że nie masz żadnych podstaw ubiegania się o odszkodowanie. Istnieją wypadki także traktowane na równi z wypadkiem przy pracy np. w drodze do i w czasie powrotu z pracy a także przy pracach rolniczych, nawet jeżeli nie jesteś formalnie pracownikiem, tylko współpracownikiem firmy w jakiej pełni czynności związane z wykonywaną pracą.

Jak możemy ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w miejscu pracy?

Jeżeli dojdzie do wypadku przy pracy, masz obowiązek przede wszystkim niezwłocznie poinformować o tym swojego przełożonego oczywiście jeżeli Twój stan zdrowia po zaistniałym wypadku na to pozwala. Na pewno wymagane będzie także złożenie stosownych wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź też płatnika składek. Pamiętajmy że poszkodowany pracownik w specjalnym wniosku powinien między innymi napisać okoliczności zaistnienia wypadku, któremu uległ, dokładnie poinformować w jaki sposób zostałeś poszkodowany, podać ilość i nazwiska wszystkich możliwych świadków zdarzenia a także załączyć niezbędną i bardzo ważną w tego typu zdarzeniach opinię lekarza – takie dokumenty medyczne są sporządzane po wypadku (powinieneś przede wszystkim opisać całe zdarzenie ze szczegółami lekarzowi, jak doszło do niefortunnego wypadku oraz jakie były jego skutki, aby lekarz mógł wydać swoją opinię na ten tema. Lekarz zbada Cię, postawi diagnozę i wyda niezbędne zaświadczenie w kilku kopiach – należy pamiętać że jeden z nich musimy zachować dla siebie. Dokładnie opisany i wypełniony wniosek przekazujesz płatnikowi składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie od niego wymagał tego rodzaju dokumentów: wniosek określający rodzaj świadczenia, informacje identyfikacyjne o płatniku składek, dane ubezpieczonej osoby, protokół powypadkowy bądź też karta zaistniałego wypadku, zaświadczenie o stanie zdrowia oraz kartę informacyjną z udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, dane o przebytym szkoleniu BHP bądź też oświadczenie osoby, której poszkodowany zgłosił nieszczęśliwy wypadek. Wydaje się to być bardzo skomplikowane, ale zawsze możesz poprosić o pomoc w uzupełnieniu wszystkich takowych dokumentów pracownika oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w którym będziesz składać wniosek o odszkodowanie, które zazwyczaj się należy osobie poszkodowanej jeżeli była osobą trzeźwą i działa zgodnie z zasadami BHP. Zawsze wtedy kiedy ulegniesz wypadkowi przy wykonywaniu swojej pracy, nie panikuj i pamiętaj, że to w głównej mierze Twój pracodawca ma obowiązek zadbać o komplementarne bezpieczeństwo swoich wszystkich pracowników oraz ich jak najszybszy powrót do takiego stanu fizycznego jak przez zaistniałym wypadkiem w pracy.

 

Ogólne podsumowanie działań po wypadku w pracy:

 1. zawsze jak najszybciej zgłoś wydarzenie związane z wypadkiem swojemu pracodawcy i dopilnuj wypełnienia protokołu powypadkowego,
 2. dokładnie opisz z maksymalną liczbą szczegółów dokumenty wypełniając zgłoszenie wypadku przy pracy,
 3. pamiętaj, aby sprawdzić czy zaistniały wypadek cechują 4 podstawowe aspekty wypadku przy pracy,
 4. dowiedz się, w jakim wymiarze opłacasz składki na ubezpieczenie wypadkowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 5. fundamentalną czynnością jest sprawdzenie, które świadczenia mogą przysługiwać po Twoim wypadku w pracy, aby dochodzić odszkodowania.

 

zgłoś wypadek EuCO